oficiální stránky obce

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Příšovice

2. Důvod a způsob založení:

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní spojeni:

 • Kontaktní poštovní adresa: Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Příšovice č.p. 60, 463 46 Příšovice
 • Úřední hodiny: pondělí: 7.00-11.00 hod. – 12.00-17.00 hod. a středa: 7.00-11.00 hod. – 12.00-17.00 hod.
 • Telefonní čísla: +420 482 728 015
 • Číslo faxu: +420485 177 025
 • Adresa internetové stránky: www.prisovice.cz
 • Adresa e-podatelny: http://www.prisovice.cz/podatelna
 • Další elektronické adresy: e-mail: prisovice@email.cz

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: název banky: Česká spořitelna a.s.; číslo účtu: 0984859319/0800

 • bezhotovostně na BÚ
 • v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ:

00263125

7. DIČ:

CZ00263125

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Seznam hlavních dokumentů včetně evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace

Kde získat informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání:

na Obecním úřadě Příšovice

11. Opravné prostředky:

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů obecního úřadu
  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.
 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
  Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
 3. Soudní přezkoumání
  Došlo-li rozhodnutím odboru, či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické, či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře:

formuláře zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
naleznete zde
14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování info.:
Sazebník úhrad za poskytování informací zde
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši
úhrad za poskytnutí informací:

16. Licenční smlouvy:

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

výroční zprávy zde