oficiální stránky obce

Řídíme se především následujícími zákony:

všeobecně používané zákony OÚ:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

úsek evidence obyvatel:

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

pokladna

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

úsek podatelny

 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

a další…

Úplná znění výše jmenovaných Zákonů naleznete na portálu: