oficiální stránky obce
  1. V obci Příšovice došlo k obměně hlásičů a ke změně systému hlášení obecního rozhlasu. Aktuálně probíhá nastavování hlasitosti. Prosíme občany o zpětnou vazbu v případě, že by byl ve vašem místě bydliště problém s hlasitostí.
  2. Diakonie Broumov, sociální družstvo ve spolupráci s obcí Příšovice pořádají sbírku použitého textilu. Sbírka proběhne o víkendu ve dnech 27. – 28.02.2021 vždy v čase  13:00 – 17:00 hodin v naší místní sokolovně. Vše, co se bude přijímat, bude vyvěšeno na letáku a na stránkách obce.
  3. V období 26. – 27.03.2021 proběhne sčítání lidu, bytů a domů roku 2021. Sčítání je možné provést i online na stránkách www.scitani.cz nebo mobilní aplikací . Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost ve dnech od 17.04.2021 do 11.05.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář, který lidé obdrží v součinnosti s Českou poštou. Bohužel zaměstnanci pošty nebudou mít možnost pomoci při vyplňování. V případě pomoci je zřízená telefonní linka 840 304 050. Více o sčítání lidu naleznete na stránkách obce www.prisovice.cz.
  4. Informujeme občany, že splatnost místních poplatků za hroby, psy a odpady je k 31.03.2021. Poplatky za odpady zůstávají stále ve výši 600,– Kč na osobu. Částka zůstala v tomto roce neměnná i přesto, že platí od 01.01.2021 nový odpadový zákon s limitem třídění a s množstvím skládkování a i přes to, že náklady na likvidaci, sběr a třídění odpadu rostou. Obec za rok 2020 doplácí na odpady částkou 387 tisíc. Jsme rádi, že třídíte. 
  5. V průběhu měsíce března bude zahájená rekonstrukce komunikace “Na Závodí,,. Výběrové řízení vyhrála firma Eurovia Liberec, spol. s r.o.. Rekonstrukce bude probíhat po částech s minimálním dopravním omezením.
  6. Vážení spoluobčané, v důsledku výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků konkrétně u uhynulých labutí na Velkém Písečáku, vás upozorňujeme na zvýšené nebezpečí přenosu této nákazy do chovů domácí drůbeže, jako slepic, krůt, kachen a hus. Prosím věnujte zvýšenou pozornost prevenci k zamezení přenosu nemoci do vašich chovů. Sledujte zdravotní stav vašich chovů, v případě vyššího úhynu ptáků, apatie, zimomřivosti a výrazného snížení příjmu krmiva, informujte o této skutečnosti  starostu obecního úřadu, soukromého veterinárního lékaře, popřípadě krajskou veterinární správu. Základním pravidlem prevence je omezení kontaktu domácích ptáků s volně žijícími, a to zavřením vaší drůbeže do uzavřeného objektu nebo alespoň v oploceném pozemku. Nebezpečí hrozí i od létajícího ptactva a jeho kontaktu s drůbeží při napájení a krmení. Dalším důležitým pravidlem je zamezení přístupu nepovolaných osob, které nejsou nezbytné pro provoz vašeho chovu.
  7. Ve středu dne 24.02.2021 od 17:00 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce v přísálí místní sokolovny č.p. 145 v Příšovicích. Program: 1/Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady, 5/ Projednání návrhu na bezúplatný převod části pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice, 6/ Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6 rozpočtu na rok 2020, 7/ Schválení výsledku inventur za rok 2020 včetně návrhu na vyřazení majetku, 8/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. IZ-12-4000412/VB/1 – kabelové vedení NN pro č.p. 10, 9/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka pro RD č.p. 20, 10/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka pro č.p. 158, 11/ Projednání žádosti o prodej části obecního pozemku p.č. 954/1 v k.ú. Příšovice, 12/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/161 v k.ú. Příšovice, 13/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 118/5 v k.ú. Příšovice, 14/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/160 v k.ú. Příšovice, 15/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemků p.č. 2883 a p.č. 112/2, oba v k.ú. Příšovice, 16/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemku p.č. 2882 v k.ú. Příšovice, 17/ Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí darovací čj. OL/180/2021 související se stavbou „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever ( k průmyslové zóně)“, 18/ Projednání a schválení vydání vyhlášky č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, 19/ Projednání zpráv finančního výboru za rok 2020, 20/ Projednání výroční zprávy za rok 2020, 21/ Informace starosty, 22/ Diskuse, 23/ Závěr.