oficiální stránky obce
  1. V obci Příšovice došlo k obměně hlásičů a ke změně systému hlášení obecního rozhlasu. Aktuálně probíhá nastavování hlasitosti. Prosíme občany o zpětnou vazbu v případě, že by byl ve vašem místě bydliště problém s hlasitostí.
  2. Pivovarská prodejna ve Svijanech informuje o akci na nealkoholické pivo Vozka za 6,– Kč, a to až do vyprodání zásob. Dále prodejna informuje o akci na 11% svijanský Máz za 8,90 Kč od čtvrtka dne 18. 02.2021 do neděle dne 21. 02.2021.
  3. Zdravotnická dokumentace MUDr. Hnátka v elektronické podobě byla předána dne 11.02.2021 odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Zdravotnická dokumentace bude vydána na základě žádosti pacienta pouze zvolenému poskytovateli zdravotních služeb (lékař) nebo na žádost zvoleného poskytovatele služeb (lékaře). Formulář je ke stažení na stránkách obce.
  4. Podle rozhodnutí orgánů Evropské unie se prodlužuje platnost řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti (poslední 3 položky pro řidiče profesionály), o 10 měsíců. Opatření se týká dokladů, jejíž platnost uplynula v době od 01.09.2020 do 30.06.2021. Pro příklad: Pokud končí platnost řidičského průkazu dne 15.03.2021, lhůta pro výměnu nově končí dnem 15.01.2022.
  5. Informujeme občany, že první kolo očkování vakcínou od společnosti Moderna proti Covid-19 u klientů v domově s pečovatelskou službou starších 80 let, kteří měli zájem a byli registrování v registru, proběhlo úspěšně.
  6. Diakonie Broumov, sociální družstvo ve spolupráci s obcí Příšovice pořádají sbírku použitého textilu. Sbírka proběhne o víkendu ve dnech 27. – 28.02.2021 vždy v čase  13:00 – 17:00 hodin v naší místní sokolovně. Vše, co se bude přijímat, bude vyvěšeno na letáku a na stránkách obce.
  7. Vážení spoluobčané, v důsledku výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků konkrétně u uhynulých labutí na Velkém Písečáku, vás upozorňujeme na zvýšené nebezpečí přenosu této nákazy do chovů domácí drůbeže, jako slepic, krůt, kachen a hus. Prosím věnujte zvýšenou pozornost prevenci k zamezení přenosu nemoci do vašich chovů. Sledujte zdravotní stav vašich chovů, v případě vyššího úhynu ptáků, apatie, zimomřivosti a výrazného snížení příjmu krmiva, informujte o této skutečnosti  starostu obecního úřadu, soukromého veterinárního lékaře, popřípadě krajskou veterinární správu. Základním pravidlem prevence je omezení kontaktu domácích ptáků s volně žijícími, a to zavřením vaší drůbeže do uzavřeného objektu nebo alespoň v oploceném pozemku. Nebezpečí hrozí i od létajícího ptactva a jeho kontaktu s drůbeží při napájení a krmení. Dalším důležitým pravidlem je zamezení přístupu nepovolaných osob, které nejsou nezbytné pro provoz vašeho chovu.
  8. Ve středu dne 24.02.2021 od 17:00 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce v přísálí místní sokolovny č.p. 145 v Příšovicích. Program: 1/Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady, 5/ Projednání návrhu na bezúplatný převod části pozemku p.č. 127/1 v k.ú. Příšovice, 6/ Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6 rozpočtu na rok 2020, 7/ Schválení výsledku inventur za rok 2020 včetně návrhu na vyřazení majetku, 8/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě č. IZ-12-4000412/VB/1 – kabelové vedení NN pro č.p. 10, 9/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka pro RD č.p. 20, 10/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka pro č.p. 158, 11/ Projednání žádosti o prodej části obecního pozemku p.č. 954/1 v k.ú. Příšovice, 12/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/161 v k.ú. Příšovice, 13/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 118/5 v k.ú. Příšovice, 14/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/160 v k.ú. Příšovice, 15/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemků p.č. 2883 a p.č. 112/2, oba v k.ú. Příšovice, 16/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemku p.č. 2882 v k.ú. Příšovice, 17/ Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí darovací čj. OL/180/2021 související se stavbou „Stezka pro chodce a cyklisty – Příšovice sever ( k průmyslové zóně)“, 18/ Projednání a schválení vydání vyhlášky č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity, 19/ Projednání zpráv finančního výboru za rok 2020, 20/ Projednání výroční zprávy za rok 2020, 21/ Informace starosty, 22/ Diskuse, 23/ Závěr.