oficiální stránky obce
  1. TJ Sokol Příšovice pořádá první cyklorozjížďka po Českém ráji za lesními skřítky. Celodenní cyklovýlet se uskuteční v sobotu dne 27.06.2020 a je určený pro rodiče s dětmi s velice mírnou obtížností převážně lesními cestami. Sraz je v 9:30 hodin dopoledne na prostranství před Sokolovnou v Příšovicích. Rozjížďka je plánovaná na 20 km se zastávkami, zájemci informujte pana Jana Koška na tel. 724 552 774.
  2. Od čtvrtka dne 04.06.2020 je nově zahájen prodej mouky přímo ve mlýně Perner.
  3. V rámci rozvolnění je opětovně možné likvidovat textil do velkoobjemové nádoby, která je umístěna u zdravotního střediska na parkovišti.
  4. Dnes 03.06.2020 od 17:00 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce a to v přísálí místní sokolovny. Program jednání: 1/ Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady, 5/ Projednání a schvální rozpočtové změny č. 2 rozpočtu obce na rok 2020, 6/ Schválení účetní závěrky obce za rok 2019, závěřečného účtu obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, 7/ Revokace usnesení zastupitelstva UZ č. 12/2020 ze dne 04.03.2020, 8/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4018617/VB/2, akce “LB-Příšovice-ppč. 399_24, vým. SV, kNN, SS100″, 9/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4016240/VB/00, akce LB, Příšovice, č.p. 277, ZLS s.r.o.-kNN”, 10/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4018802/VB/001, akce “LB-Příšovice-ppč. 407/40, kNN, SS100”, 11/ Projednání žádosti spol. ZLS s.r.o., IČ 254 41 281 o prodej části pozemku p.č. 456/1 v k.ú. Příšovice, 12/ Projednání a schválení půsonosti MAS Achát a zapojení do přípravy Strategie MAS Achát 2021-2027, 13/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemku p.č. 2102 a p.č. 2122, oba v k.ú. Všeň, 14/ Projednání a Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka pro pozemek p.č. 110/128 v k.ů. Příšovice, 15/ Dohoda s obcí Svijany ke smlouvě o partnertsví a vzájemné spolupráci na projektu “Zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice-Svijany”, 16/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohoda o umístění stavby dešťové kanalizace v rámci stavby “Restaurace KFC-DT300 a BK-DT200, D10 Příšovice-sever” s využitím pozemku obce p.č. 202/27 v k.ú. Příšovice, 17/ Projednání a schválení účetní závěrky na rok 2019, závěrečného účtu za rok 2019 včetně zprávy o výsledku przkoumání hospodaření za rok 2019 DSO Mikroregion Jizera, 18/ Delegování zástupce obce na připravovanou valnou hromadu Agrorubín v roce 2020, 19/ Informace starosty, 20/ Diskuse, 21/ Závěr.
  5. Podniková prodejna Svijany informuje o akci na 11% svijanský Máz za 8,90 Kč. Akce trvá od dnešního dne 01.06.2020 do neděle dne 07.06.2020.
  6. Od  01.07.2020 přebírá MUDr. Jitka Košková ordinaci dětského lékaře v Příšovicích od MUDr. Marie Mattauchové. Ordinační hodiny budou rozšířeny na 5 dní v týdnu. Od 01.07.2020 také registruje paní doktorka nové pacienty. V případě zájmu ji můžete kontaktovat na tel. : 724 923 472 nebo na emailu: detske.prisovice@seznam.cz. Pacienti z alergologické ambulance zůstávají nadále registrováni u MUDr. Mattauchové v alergologické ambulanci v Jablonci n.N.