oficiální stránky obce
  1. Na úvod dnešního hlášení mi dovolte, abych popřála dětem vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku, plno dobrodružství a nových zážitků.
  2. Jedním z dárků může být letošní první cyklorozjížďka po Českém ráji za lesními skřítky. Celodenní cyklovýlet pořádá TJ Sokol Příšovice v sobotu dne 27.06.2020 a je určený pro rodiče s dětmi s velice mírnou obtížností převážně lesními cestami. Sraz je v 9:30 hodin dopoledne na prostranství před Sokolovnou v Příšovicích. Rozjížďka je plánovaná na 20 km se zastávkami, zájemci informujte pana Jana Koška na tel. 724 552 774.
  3. V rámci rozvolnění je opětovně možné likvidovat textil do velkoobjemové nádoby, která je umístěna u zdravotního střediska na parkovišti.
  4. Ve středu dne 03.06.2020 od 17:00 hodin se bude konat veřejné zasedání zastupitelstva obce a to v přísálí místní sokolovny. Program jednání: 1/ Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady, 5/ Projednání a schvální rozpočtové změny č. 2 rozpočtu obce na rok 2020, 6/ Schválení účetní závěrky obce za rok 2019, závěřečného účtu obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, 7/ Revokace usnesení zastupitelstva UZ č. 12/2020 ze dne 04.03.2020, 8/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4018617/VB/2, akce “LB-Příšovice-ppč. 399_24, vým. SV, kNN, SS100″, 9/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4016240/VB/00, akce LB, Příšovice, č.p. 277, ZLS s.r.o.-kNN”, 10/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4018802/VB/001, akce “LB-Příšovice-ppč. 407/40, kNN, SS100”, 11/ Projednání žádosti spol. ZLS s.r.o., IČ 254 41 281 o prodej části pozemku p.č. 456/1 v k.ú. Příšovice, 12/ Projednání a schválení půsonosti MAS Achát a zapojení do přípravy Strategie MAS Achát 2021-2027, 13/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemku p.č. 2102 a p.č. 2122, oba v k.ú. Všeň, 14/ Projednání a Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka pro pozemek p.č. 110/128 v k.ů. Příšovice, 15/ Dohoda s obcí Svijany ke smlouvě o partnertsví a vzájemné spolupráci na projektu “Zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice-Svijany”, 16/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohoda o umístění stavby dešťové kanalizace v rámci stavby “Restaurace KFC-DT300 a BK-DT200, D10 Příšovice-sever” s využitím pozemku obce p.č. 202/27 v k.ú. Příšovice, 17/ Projednání a schválení účetní závěrky na rok 2019, závěrečného účtu za rok 2019 včetně zprávy o výsledku przkoumání hospodaření za rok 2019 DSO Mikroregion Jizera, 18/ Delegování zástupce obce na připravovanou valnou hromadu Agrorubín v roce 2020, 19/ Informace starosty, 20/ Diskuse, 21/ Závěr.
  5. Podniková prodejna Svijany informuje o akci na 11% svijanský Máz za 8,90 Kč. Akce trvá od dnešního dne 01.06.2020 do neděle dne 07.06.2020.
  6. Od  01.07.2020 přebírá MUDr. Jitka Košková ordinaci dětského lékaře v Příšovicích od MUDr. Marie Mattauchové. Ordinační hodiny budou rozšířeny na 5 dní v týdnu. Od 01.07.2020 také registruje paní doktorka nové pacienty. V případě zájmu ji můžete kontaktovat na tel. : 724 923 472 nebo na emailu: detske.prisovice@seznam.cz. Pacienti z alergologické ambulance zůstávají nadále registrováni u MUDr. Mattauchové v alergologické ambulanci v Jablonci n.N.