oficiální stránky obce
  1. Pivovarská prodejna ve Svijanech oznamuje o akci na 13% tmavou Kněžnu za 8,60 Kč a to až do vyprodání zásob.
  2. Dnes 04.03.2020 se bude konat od 17:00 hodin první veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání proběhne v místním domě s pečovatelskou službou. Program zastupitelstva: 1/ Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady, 5/ Seznámení s rozpočtovou změnou č. 8 rozpočtu obce na rok 2019, 6/ Projednání a schválení rozpočtové změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2020, 7/ Schválení výsledku inventur za rok 2019 včetně návrhu na vyřazení majetku, 8/ Projednání a schválení smlouvy o spolupráci se spol. AWENOR a.s. týkající se konsensu smluvních stran o vzájemném akceptování, podpoře a poskytování součinnosti s budováním výrobně skladové zóny a s budování rozvoje obce, 9/ Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodního řádu včetně přípojky a výtlačného potrubí VTS v rámci stavby “Hala Awenor – Příšovice”, 10/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka pro RD čp. 48, 11/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojka pro RD čp. 169, 12/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena dohody o umístění stavby č. IV-12-4018617/VB/2, akce “LB-Příšovice-ppč. 399_24, Vým. SV, kNN, SS100”, 13/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/159 v k.ú. Příšovice, 14/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemků p.č. 442/16, 429/2 a 442/17, vše v k.ú. Příšovice a revokace usnesení zastupitelstva UZ č. 77/2019, 15/ Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej podílu 1/3 na pozemcích p.č. 586/13, 593/4, 597/3, 597/6, 597/7, 620/30 v obci a k.ú. Příšovice a podílu 1/3 na pozemku st. č. 398/2 v obci a k.ú. Příšovice, okres Liberec, 16/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemku p.č. 279/6 a 279/5, oba v k.ú. Příšovice, 17/ Projednání Výroční zprávy za rok 2019, 18/ Projednání a schválení vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o pravidlech pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v obci Příšovice podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., 19/ Informace starosty, 20/ Diskuze, 21/ Závěr
  3. V sobotu dne 07.03.2020 zve Klub příznivců mariáše na 22. ročník tradičního turnaje v klasickém mariáši (tzn. o třech hráčích). Prezence proběhne od 7:15 do 8:30 hodin a samotný turnaj bude zahájen v 8:45 hodin. Vstupné činí 170,– Kč i s obědem zdarma.
  4. V sobotu dne 07.03.2020 Vás místní Sbor dobrovolných hasičů zve na tradiční Šibřinky. Tato velkolepá akce se koná v místní sokolovně od 20:00 hodin. K poslechu a tanci zahraje kapela Adaptace. Vstupné bude činit 100,– Kč. Kreativní masky jsou vítány.
  5. V neděli dne 08.03.2020 zveme rodiče s dětmi na každoroční dětský karneval, který se koná v místní sokolovně od 14:00 hodin. Děti se mohou těšit na bohatou tombolu, zdarma zákusek a pití je samozřejmostí.
  6. Obec Příšovice pořádá pro děti Velikonoční dílničky a to v pátek dne 27.03.2020 ve společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou od 16:00 hodin. Rodiče s dětmi jsou srdečně zváni.
  7. V sobotu dne 28.03.2020 zve TJ SOKOL Příšovice občany za písničkou a tanečkem do místní sokolovny, kde vystoupí kapela Seven, Luboš Odháněl a WIX. Vstupné činí 170,– Kč. Pivo poteče ze dvou píp a připraveno bude další bohaté občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Výtěžkem z této akce budou podpořeny místní dětské akce a kroužky (čarodějnice, dětský den, sportovní a taneční kroužky).
  8. V pondělí dne 09.03.2020 proběhne svoz tříděného pytlového odpadu (tzn. žluté a oranžové pytle). Prosíme občany, aby připravily pytle před dům do 8:00 hodiny ranní.