oficiální stránky obce
  1. Pivovarská prodejna ve Svijanech oznamuje o akci na 13% tmavou Kněžnu za 8,60 Kč a to až do vyprodání zásob.
  2. Upozorňujeme občany, že ordinace MUDr. Trněného bude od úterý dne 03.03.2020 do pátku dne 06.03.2020 uzavřena. Sestra Vodrážková bude přítomna. Akutní případy ošetří MUDr. Koucký.
  3. Ve středu dne 04.03.2020 se bude konat od 17:00 hodin první veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zasedání proběhne v místním domě s pečovatelskou službou. Program zastupitelstva: 1/ Zahájení, 2/ Schválení programu a ověřovatelů zápisu, 3/ Kontrola plnění usnesení, 4/ Zpráva o jednání Rady, 5/ Seznámení s rozpočtovou změnou č. 8 rozpočtu obce na rok 2019, 6/ Projednání a schválení rozpočtové změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2020, 7/ Schválení výsledku inventur za rok 2019 včetně návrhu na vyřazení majetku, 8/ Projednání a schválení smlouvy o spolupráci se spol. AWENOR a.s. týkající se konsensu smluvních stran o vzájemném akceptování, podpoře a poskytování součinnosti s budováním výrobně skladové zóny a s budování rozvoje obce, 9/ Projednání a schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodního řádu včetně přípojky a výtlačného potrubí VTS v rámci stavby “Hala Awenor – Příšovice”, 10/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka pro RD čp. 48, 11/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojka pro RD čp. 169, 12/ Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena dohody o umístění stavby č. IV-12-4018617/VB/2, akce “LB-Příšovice-ppč. 399_24, Vým. SV, kNN, SS100”, 13/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemku p.č. 110/159 v k.ú. Příšovice, 14/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se prodeje pozemků p.č. 442/16, 429/2 a 442/17, vše v k.ú. Příšovice a revokace usnesení zastupitelstva UZ č. 77/2019, 15/ Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej podílu 1/3 na pozemcích p.č. 586/13, 593/4, 597/3, 597/6, 597/7, 620/30 v obci a k.ú. Příšovice a podílu 1/3 na pozemku st. č. 398/2 v obci a k.ú. Příšovice, okres Liberec, 16/ Projednání a schválení kupní smlouvy týkající se koupě pozemku p.č. 279/6 a 279/5, oba v k.ú. Příšovice, 17/ Projednání Výroční zprávy za rok 2019, 18/ Projednání a schválení vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2002, o pravidlech pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v obci Příšovice podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb., 19/ Informace starosty, 20/ Diskuze, 21/ Závěr
  4. V sobotu dne 07.03.2020 zve Klub příznivců mariáše na 22. ročník tradičního turnaje v klasickém mariáši (tzn. o třech hráčích). Prezence proběhne od 7:15 do 8:30 hodin a samotný turnaj bude zahájen v 8:45 hodin. Vstupné činí 170,– Kč i s obědem zdarma.
  5.  sobotu dne 07.03.2020 Vás místní Sbor dobrovolných hasičů zve na tradiční Šibřinky. Tato velkolepá akce se koná v místní sokolovně od 20:00 hodin. K poslechu a tanci zahraje kapela Adaptace. Vstupné bude činit 100,– Kč. Kreativní masky jsou vítány.
  6. V neděli dne 08.03.2020 zveme rodiče s dětmi na každoroční dětský karneval, který se koná v místní sokolovně od 14:00 hodin. Děti se mohou těšit na bohatou tombolu, zdarma zákusek a pití je samozřejmostí.
  7. V sobotu dne 28.03.2020 zve TJ SOKOL Příšovice občany za písničkou a tanečkem do místní sokolovny, kde vystoupí kapela Seven, Luboš Odháněl a WIX. Vstupné činí 170,– Kč. Pivo poteče ze dvou píp a připraveno bude další bohaté občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Výtěžkem z této akce budou podpořeny místní dětské akce a kroužky (čarodějnice, dětský den, sportovní a taneční kroužky).