oficiální stránky obce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení dle zákona 312/2002 Sb.

Název územního samosprávného celku: Město Turnov

Druh a místo výkonu práce: Úředník na odboru životního prostředí, agenda lesního hospodářství a myslivosti

                                                             Odbor životního prostředí Městského úřadu v Turnově

Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup 01.10.2019 nebo dohodou.

Platová třída odpovídající druhu práce:

 • 9 platová třída dle nařízení vlády 341/2017 Sb., v pl. znění

Lhůta pro podání přihlášky: do 19.07.2019 do 12:00 hodin.

Zájemce musí splňovat předpoklady podle § 4 zákona 312/20002 Sb.

Požadavky na vzdělání a praxi:

 • VŠ, popř. VOŠ, SŠ vzdělání se zaměřením na lesnictví a myslivost.

Další požadavky:

 • dobré organizační a komunikační schopnosti
 • dobrá znalost práce s výpočetní technikou
 • flexibilita a schopnost rychle se učit
 • řidičský průkaz skupiny B

Výhodou:

 • praxe v oboru, znalost legislativy (státní správa a samospráva)

Přihláška uchazeče o výběrové řízení musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Zájemce přiloží k přihlášce doklady:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Ústní pohovor proběhne dne 24.07.2019. Přesná hodina bude uvedena v pozvánce na výběrové řízení, která bude odeslaná e-mailem po 19.07.2019.

Místo a způsob podání přihlášky: Poštou na níže uvedenou adresu, do datové schránky nebo osobně doručit do podatelny MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov.

Písemnou přihlášku včetně dokladu o vzdělání a strukturovaného životopisu zašlete do 19.07.2019 na adresu: Městský úřad v Turnově, Jana Chlupová, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov nebo do datové schránky Města Turnova, nebo přineste osobně do podatelny MěÚ Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov.