oficiální stránky obce
  1. Zemědělské družstvo Březina nad Jizerou prodává v pondělí dne 15.10.2018 na halách v Březině v době od 12:00 do 16:00 hodin živé brojlery. Cena 30,- Kč/kg. Dále bude probíhat ode dne 03.11.2018 prodej živých vykrmených krůt a to každou sobotu v době od 08:00 do 11:00 hodin. Cena 62,- Kč/kg. Do vyprodání zásob. Bližší informace získáte na telefonním čísle 326 789 404 nebo na mobilu 605 295 740.
  2. Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Příšovice. Obecní úřad Příšovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Příšovice, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích, které se bude konat ve středu dne 31.10.2018 v 17:00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích č.p. 66. Na programu bude: 1/Zahájení zasedání zastupitelstva, 2/Složení  slibu člena zastupitelstva, 3/Určení ověřovatelů a zapisovatele, 4/Schválení programu zasedání – volba starosty, místostarosty a členů rady, 5/Určení  počtu místostarostů, 6/Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích), 7/Stanovení počtu členů rady obce, 8/Určení způsobu volby starosty a místostarosty, 9/Volba starosty, 10/Volba místostarosty, 11/Volba členů rady obce (zřízení finančního a kontrolního výboru), 12/Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, 13/Volba předsedy finančního výboru, 14/Volba předsedy kontrolního výboru, 15/Volba členů finančního výboru, 16/Volba členů kontrolního výboru, 17/Stanovení oddávajících, 18/Rozhodnutí  o  odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích), 19/Schválení starosty jako statutárního zástupce obce, 20/Projednání a schválení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice – Svijany s Obcí Svijany, 21/Informace starosty, 22/Diskuse, 23/Závěr. Program může být doplněn případně rozšířen. Sledujte proto hlášení místního rozhlasu a úřední desku. Předem děkujeme za Vaši účast.
  3. S předstihem informujeme občany, že v neděli dne 11.11.2018 proběhne v naší obci ambulantní  sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede na prostranství před sokolovnu Příšovice ve 13:30 hodin a odjede ve 13:45 hodin. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, včetně olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva, pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články a zářivky. POZOR – VŠE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČENO V UZAVŘENÝCH OBALECH A OBJEMU A MNOŽSTVÍ ODPOVÍDAJÍCÍ PROVOZU BĚŽNÉ DOMÁCNOSTI. Nebude přijímáno následující – ELEKTRO, STAVEBNÍ ODPAD VČETNĚ ETERNITU, AZBESTU, OMÍTEK, LEPIDEL, SMĚSÍ A PODOBNĚ A NEBEZPEČNÉ ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.