oficiální stránky obce
  1. Zemědělské družstvo Březina nad Jizerou prodává v pondělí dne 15.10.2018 na halách v Březině v době od 12:00 do 16:00 hodin živé brojlery. Cena 30,- Kč/kg. Dále bude probíhat ode dne 03.11.2018 prodej živých vykrmených krůt a to každou sobotu v době od 08:00 do 11:00 hodin. Cena 62,- Kč/kg. Do vyprodání zásob. Bližší informace získáte na telefonním čísle 326 789 404 nebo na mobilu 605 295 740.
  2. Obec Pěnčín Vás zve na 17. ročník regionální výstavy  SVÁTEK JABLKA 2018, který se koná ve dnech 25. – 28. 10.2018 v Kulturním domě Pěnčín vždy od 09:00 do 18:00 hodin. Doprovodné výstavy – včela a její svět, okrasné ptactvo, myslivost. Dne 28. 10.2018 od 15:00 hodin zahraje Cimbálová muzika Dušana Kotlára.
  3. Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Příšovice. Obecní úřad Příšovice v souladu s § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Příšovice, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích, které se bude konat ve středu dne 31.10.2018 v 17:00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích č.p. 66. Na programu bude: 1/Zahájení zasedání zastupitelstva, 2/Složení  slibu člena zastupitelstva, 3/Určení ověřovatelů a zapisovatele, 4/Schválení programu zasedání – volba starosty, místostarosty a členů rady, 5/Určení  počtu místostarostů, 6/Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích), 7/Stanovení počtu členů rady obce, 8/Určení způsobu volby starosty a místostarosty, 9/Volba starosty, 10/Volba místostarosty, 11/Volba členů rady obce (zřízení finančního a kontrolního výboru), 12/Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, 13/Volba předsedy finančního výboru, 14/Volba předsedy kontrolního výboru, 15/Volba členů finančního výboru, 16/Volba členů kontrolního výboru, 17/Stanovení oddávajících, 18/Rozhodnutí  o  odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích), 19/Schválení starosty jako statutárního zástupce obce, 20/Projednání a schválení smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy – silnice II/610, chodník Příšovice – Svijany s Obcí Svijany, 21/Informace starosty, 22/Diskuse, 23/Závěr. Program může být doplněn případně rozšířen. Sledujte proto hlášení místního rozhlasu a úřední desku. Předem děkujeme za Vaši účast.                           
  4. S předstihem informujeme občany, že v neděli dne 11.11.2018 proběhne v naší obci ambulantní  sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Pojízdná sběrna přijede na prostranství před sokolovnu Příšovice ve 13:30 hodin a odjede ve 13:45 hodin. Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, včetně olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), nepoužitá léčiva, pesticidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články a zářivky. POZOR – VŠE MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ OZNAČENO V UZAVŘENÝCH OBALECH A OBJEMU A MNOŽSTVÍ ODPOVÍDAJÍCÍ PROVOZU BĚŽNÉ DOMÁCNOSTI. Nebude přijímáno následující – ELEKTRO, STAVEBNÍ ODPAD VČETNĚ ETERNITU, AZBESTU, OMÍTEK, LEPIDEL, SMĚSÍ A PODOBNĚ A NEBEZPEČNÉ ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen.
  5. Informujeme občany, že pošta 463 46 PŘÍŠOVICE bude z provozních důvodů dne 26.10.2018 pro veřejnost uzavřena.