oficiální stránky obce
  1. Starosta obce Příšovice svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Příšovice, které se bude konat ve středu 07.03.2018 v 17:00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Program: 1/ Zahájení a schválení programu a ověřovatelů zápisu, 2/ Kontrola plnění usnesení, 3/ Zpráva o jednání Rady, 4/ Aktuální informace o záměru VÝROBNĚ SKLADOVACÍHO AREÁLU investora AWENOR, 5/ Projednání a schválení rozpočtové změny č. 1 rozpočtu obce na rok 2018, 6/ Schválení výsledku inventur za rok 2017 včetně návrhu na vyřazení majetku, 7/ Schválení závazků spolufinancování projektu SILNICE II/610 TURNOV – hranice LK, 8/ Projednání a schválení smlouvy o spolupráci na projektu cyklostezky mezi obcemi Přepeře a Příšovice, 9/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě stavby vodovodní přípojky pro RD čp. 56, 10/ Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV. 12-4015231/VB/02 podzemní kabelové vedení NN pro p.p.č. 409/11 v k.ú. Příšovice, 11/ Projednání a schválení kupní smlouvy pozemku p.č. 110/156 v k.ú. Příšovice, 12/ Projednání Výroční zprávy za rok 2017, 13/ Informace starosty, 14/ Diskuse a závěr.
  2. Sbor dobrovolných hasičů Příšovice pořádá v sobotu dne 10.03.2018 od 20:00 hodin TRADIČNÍ ŠIBŘINKY   – v nově zrekonstruované sokolovně. Vstupné je 100,- Kč, masky 50,- Kč. K tanci a poslechu hraje skupina ADAPTACE. Masky jsou vítány.
  3. V neděli dne 11. 03. 2018 pro Vás Sbor dobrovolných hasičů připravil DĚTSKÝ KARNEVAL. Pro děti je připravená bohatá tombola, začátek je ve 14:00 hodin. Občerstvení na obě akce je zajištěno. Srdečně Vás všechny na obě akce zve Sbor dobrovolných hasičů Příšovice.
  4. V neděli dne 18.03.2018 jsme pro Vás připravili taneční odpoledne. K tanci a poslechu zahraje tradičně pan Holman, sejdeme se ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích v 15:00 hodin.  Vstupné je 50,- Kč, zákusek s kávičkou nebo čaj v ceně vstupného. Všichni jste srdečně zváni.
  5. A poslední dnešní zpráva je ze zdravotního střediska. MUDr. Mattauchová oznamuje, že středeční odpolední ordinace na dětském středisku nebyly příliš využívány a z toho důvodu jsou zrušeny.