oficiální stránky obce

Společnost  AWENOR a.s., IČ 291 19 561 podala na Krajský úřad Libereckého kraje  Oznámení záměru „ Výrobně skladovací areál Příšovice“, čímž byl zahájen proces  EIA (posuzování vlivu stavby na životní prostředí) formou zjišťovacího řízení. Tato informace byla dne 21.11.2017 zveřejněna vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.  Celou záležitostí se zabývalo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 13.12.2017, kam byli přizváni i zástupci společnosti Awenor, aby prezentovali nové skutečnosti od posledního setkání se zastupiteli a obyvateli obce (dne 16.8.2017). Pro pracovní zaneprázdnění se z jednání omluvili.  Awenor ve svém oznámení původní záměr etapizuje s tím, že v první etapě by měla být realizována hala o velikosti cca 20 tis. m2, avšak cílová plocha záměru je neměnná.  Obec si nechala zpracovat odborná stanoviska týkající se hlukové zátěže obyvatelstva. I s přihlédnutím k výsledkům měření bylo formulováno stanovisko obce k zjišťovacímu řízení, které bylo zasláno na KÚ LK.