oficiální stránky obce

Koncem minulého roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele veřejné zakázky (VZ) „Revitalizace Příšovky II. etapa“, jejímž předmětem je oprava koryta potoka Příšovka s prvky protipovodňové ochrany obyvatelstva. Celková aktualizovaná projektová hodnota této VZ je 27,3 mil. Kč bez DPH. Své nabídky zaslaly čtyři firmy. Na základě hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti byl vybrán zhotovitel společnost  EUROVIA CS a.s., s nabídkovou cenou 23.230.000,- Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla podepsána dne 13.12.2017. Tato akce bude spolufinancována  Ministerstvem životního prostředí ČR ve výši  15%, tj.  cca 3,5 mil. Kč. Doba realizace je dle smlouvy 17 měsíců od podpisu smlouvy. Po jednání se zhotovitelem předpokládáme ukončení akce ještě tento rok, tedy rok 2018.