oficiální stránky obce

V roce 2017 jsme učinili zásadní kroky, abychom spojili obě obce cyklostezkou. Po doručení územního rozhodnutí pro umístění stavby v červenci 2017  jsme pracovali na dokumentaci pro stavební povolení. Žádost spolu s dalšími dokumenty byla v říjnu podána na SÚ Turnov. Stavební povolení stavby „Cyklostezka podél silnice II/610 z obce Příšovice do obce Přepeře“ jsme obdrželi dne 20.12.2017 a po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí  se budeme ucházet o získání dotace na realizaci stavby ze SFDI.  Projektované náklady jsou necelých 8 mil. Kč, v případě získání podpory by 40% nákladů kryla dotace. O náklady se budeme dělit rovným dílem s obcí Přepeře.  Termín realizace cyklostezky musí být z technologického hlediska zkoordinován s rekonstrukcí krajské silnice II/610 a obě stavby budou prováděny souběžně.  Z tohoto důvodu odhadujeme termín realizace koncem roku 2018, spíše ale rok 2019. Nutno také zmínit, že cyklostezka bude součástí celostátně významné sítě GREENWAY Jizera.